ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สิทธิ์การใช้งาน
สถานะ
1249
นาง
ผกามาส
กล้วยเครือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศธจ.พัทลุง
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1248
นางสาว
จิตรลดา
ผลโยน
นักวิชาการศึกษา
ศธจ.นครพนม
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1247
นาย
ครรชิต
คูณสาร
นักวิชาการศึกษา
ศธจ.นครพนม
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1246
นาง
สุฤมล
พลซา
เจ้าพนักงานธุรการ
ศธจ.เลย
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1245
นาง
วนาลี
สืบจากศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
ศธจ.นครนายก
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1244
นางสาว
ปรีดา
ด้วงรัตน์
พนักงานราชการ
กลุ่มอำนวยการ | สนย.สป.
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1243
นางสาว
ชลดา
ใจหนักดี
พนักงานราชการ
ศธภ.3 ราชบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1242
นางสาว
อรญา
ไข่แก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ | สนย.สป.
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1241
นาย
พรเทพ
พุทธา
นักวิชาการศึกษา
สำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1240
นางสาว
น้ำค้าง
นามชุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 68
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 679 แถว