ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สิทธิ์การใช้งาน
สถานะ
รูป
การกระทำ
1321
นาง
กิตติยาพร
สุดรัก
นักวิชาการศึกษา
ศธจ.กระบี่
ระบบประสานงาน
รออนุมัติ
1320
นาย
ธนโชติ
แสนสุภา
นักทรัพยากรบุคคล
ศธจ.เลย
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1319
นางสาว
อุลิศ
สุราช
นักวิชาการศึกษา
ศธจ.หนองบัวลำภู
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1318
นาง
วาสนา
ภาคการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มติดตามและประเมินผล | สนย.สป.
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1317
นาง
เจนจิรา
ธัชศฤงคารสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มติดตามและประเมินผล | สนย.สป.
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1316
นาย
ธวัชชัย
เชาวลิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนย.สป.
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1315
นาง
สุภัทรา
สนิทสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนย.สป.
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1314
นาง
อุบลพรรณ
หงษ์สำเริง
เจ้าหน้าที่คุรุสภา
ศธจ.นนทบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1312
นาง
ปาริชาติ
พรหมสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ศธ. | สนย.สป.
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1307
นางสาว
นิติยา
หลานไทย
ผู้อำนวยการสำนัก
สนย.สป.
1
อนุมัติ
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 73
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 730 แถว