ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สิทธิ์การใช้งาน
สถานะ
รูป
การกระทำ
1051
นางสาว
นวพร
อุตรินทร์
นักวิชาการศึกษา
ศธจ.มหาสารคาม
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1050
นางสาว
ไอยรา
สังฆะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศธจ.มหาสารคาม
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1049
นางสาว
ศุลีพร
คำควร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศธจ.มหาสารคาม
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1048
นางสาว
อุษา
อนุกูล
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.2 ลพบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1047
นางสาว
อิสรียา
หมั่นดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศธจ.กาญจนบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1046
นางสาว
มยุรี
จี้ระมาตย์
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1045
นาง
รสรินทร์
นามบุญเรือง
นักทรัพยากรบุคคล
ศธภ.4 ราชบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1044
นางสาว
อารีวรรณ์
สุขจินดา
นักวิชาการศึกษา
ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1043
นางสาว
ณัฐพิมล
ไชยวารี
ลูกจ้างชั่วคราว
ศธจ.ลำปาง
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1042
นาง
ณัฐธภรณ์
นาวาเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว
ศธจ.ชลบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 51
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 501 แถว